Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Vương Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 3 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Xác định nhóm phương pháp dạy học Bóng bàn cho sinh viên chuyên ngành Bóng bàn Ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
    Toàn văn  PDF
  • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Nghiên cứu bài tập với bánh xe nâng cao hiệu quả kỹ thuật giật bóng cho sinh viên chuyên ngành Bóng bàn ngành giáo dục thể chất năm thứ hai Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
    Toàn văn  PDF