Chi tiết về Tác giả

Anh, Hà Mười Học viện Cảnh sát nhân dân

  • S. 2 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong võ thuật công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân
    Toàn văn  PDF