Chi tiết về Tác giả

Anh, Cao Hoàng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

  • S. 3 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh sinh viên tại nơi cư trú giai đoạn 2013-2018
    Toàn văn  PDF
  • S. 4 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Thực trạng mô hình và ảnh hưởng của các yếu tố đến mô hình hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh, sinh viên tại nơi cư trú
    Toàn văn  PDF