Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phương pháp FMS đánh giá thực trạng động tác theo chức năng của nam vận động viên Bóng bàn trẻ tại Trung tâm đào tạo vận động viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Đinh Quang Ngọc

Toàn văn: PDF