Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 03(47) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học ngoài giờ môn Địa lí lớp 11 trung học phổ thông

Cao Thị Hoa

Tóm tắt


Tóm tắt: Cùng với việc đổi mới chương trình, nội dung sách giáo khoa, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được chú trọng khá nhiều. Khi đưa vào chương trình, hoạt động này trở nên mới mẻ, nội dung giáo dục vẫn phần nào khô cứng và mang nặng tính chất lí thuyết, hình thức tổ chức còn hạn chế, đơn điệu, khiến cho học sinh khó tiếp nhận. Bài viết đề xuất một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học ngoài giờ môn địa lí lớp 11, nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học, hình thành và rèn luyện kĩ năng cho học sinh.

Từ khóa: trải nghiệm sáng tạo, ngoài giờ lên lớp,  địa lí 11.

Toàn văn: PDF