Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 01(45) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của tương tác trao đổi vùng xa lên các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin lượng tử với mô hình Heisenberg XYZ

Phạm Hương Thảo, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Hương Thủy

Tóm tắt


Tóm tắt: Các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin lượng tử được nghiên cứu bằng cách dùng phương pháp tích phân phiếm hàm với mô hình sắt từ XXZ một chiều và tương tác trao đổi vùng xa giữa các thành phần z của các spin. Sự phụ thuộc nhiệt độ và cường độ từ trường ngoài của các đại lượng nhiệt động lực học được đưa ra. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của tương tác trao đổi vùng xa lên các tính chất này cũng được nghiên cứu. Các kết quả tính số của chúng tôi khá phù hợp với các kết quả tính số cho chuỗi spin XXZ của các tác giả khác.

Từ khóa: chuỗi spin, phương pháp tích phân phiếm hàm, tương tác vùng xa, các tính chất nhiệt động lực học, mô hình Heisenberg XXZ.


Toàn văn: PDF