Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 01(45) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hấp thụ phi tuyến hai photon trong MoS2 đơn lớp dưới ảnh hưởng của tương tác electron-phonon âm dọc-áp điện

Lê Đình, Trần Ngọc Bích, Huỳnh Vĩnh Phúc

Tóm tắt


Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát sự hấp thụ phi tuyến hai photon trong molybdenum disulfide (MoS2) đơn lớp khi xét đến tương tác electron-phonon âm dọc (longitudinal acousticLA) liên kết áp điện (piezoelectric coupling-PE). Sử dụng phương pháp nhiễu loạn chúng tôi thu được được biểu thức của hệ số hấp thụ quang từ (MOAC), từ đó sử dụng phương pháp profile thu được độ rộng vạch phổ (full width at half maximum-FWHM). Kết quả cho thấy rằng MOAC và FWHM phụ thuộc mạnh vào từ trường và nhiệt độ, cả MOAC và FWHM đều tăng theo từ trường và nhiệt độ đối với cả hai trường hợp hấp thụ một và hai photon. Kết quả được so sánh với trường hợp tương tác electron-phonon ngang áp điện.Từ khóa: MoS2 đơn lớp, hệ số hấp thụ quang từ, độ rộng vạch phổ.

Toàn văn: PDF