Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 01(45) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) chẵn

Trần Diệp Tuấn, Trương Minh Đức, Trần Quang Đạt

Tóm tắt


Tóm tắt: Chúng tôi nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) chẵn. Kết quả khảo sát cho thấy trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) chẵn thể hiện tính chất nén tổng hai mode nhưng lại không thể hiện tính chất nén hiệu hai mode. Trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) chẵn thể hiện tính phản kết chùm và tương ứng với các giá trị q và r càng nhỏ thì mức độ phản kết chùm càng lớn. Ngoài ra, các kết quả khảo sát khác cho thấy trạng thái này vi phạm bất đẳng thức Cauchy-Schwarz và là một trạng thái đan rối hoàn toàn theo các tiêu chuẩn đan rối Hillery – Zubairy và entropy von Newmann.Từ khóa: Các tính chất phi cổ điển, trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) chẵn

Toàn văn: PDF